top of page

UYGULADIĞIMIZ TESTLER

ZZZ.jpg

ZEKA TESTİ

Catell 2A Zeka Testi

Raymond  Bernard  Cattell tarafından geliştirilmiş, zeka- performans testidir . 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.  2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

WISC-R Zeka Testi

6 ile 16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bireysel bir zekâ testidir. Testin süresi çocuğun performansına göre 1 saat ile 1,5 saat arası değişebilmektedir.

Stanford-Binet Zeka Testi

2 ila 16 yaşları arasında üstün yetenekli bireylerin ve zihinsel engelli bireylerin belirlenmesinde kullanılan bir zeka ölçüm aracıdır.

cocuk-ve-ergen-terapisi-1.jpg

GELİŞİM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım) ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Envanter anne-babaya yöneltilen  154 maddeden oluşan soruları değerlendirmeye almaktadır.


Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır . Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanır. Her kartta sekiz resim bulunan 50 karttan oluşmaktadır.


Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.


Frostig Görsel Algı Testi

Dr.Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bu test; el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekân-konum algısı ve mekan ilişkilerinin algısı olmak üzere beş algısal beceri değerlendirir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanmaktadır.

s-ZZZZZZ_edited.jpg

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

Nöropsikolojik testler, bireylerin bilişsel fonksiyonlarını, zihinsel süreçlerini ve beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan ölçüm araçlarıdır.

Wisconsin Kart Sıralama Testi (WCST)

Problem çözme yeteneklerini, mantıksal düşünceyi ve işlevsel esnekliği ölçen bir testtir.

Benton Görsel Retansiyon Testi

Görsel hafızayı ve algısal becerileri ölçen bir testtir.

Bender Görsel Motor Geştalt Testi

Bu test, görsel algı ve görsel-motor fonksiyonu değerlendirerek beyin fonksiyon bozukluklarının belirtilerini, duygusal sorunları ve gelişimsel olgunluğu incelemek için kullanılır.

Stroop Testi

Bu kısa test, dikkati, zihinsel hızı ve zihinsel kontrolü incelemek için kullanılır.

Kelime Hafıza Testi

Bu geçerlilik prosedürü, bozukluğun abartılmasını ve semptomların varlığına dair yanılsamaları tespit etmek için tasarlanmıştır.

b621e0ffa0b41d1a73a093a1ba7a9f4a.jpg

BİLİŞSEL TESTLER

Bender Gestalt- II Testi

4 yaş ve üzerine uygulanan bir testtir. Psikomotor algı ve fonksiyonlar ile yakın hafızayı ölçer. 16 karttan oluşan bir kart takımı ile 4 yaş 0 ay ila 7 yaş 11 ay arası (1-13 kart), 8 yaş 0 ay ve üzeri (5-16 kart) uygulanır.

MOXO Dikkat Testi

MOXO Dikkat, Zamanlama, Hiperaktivite ve Dürtüsellik seviyelerini ölçen bir objektif testtir. MOXO Dikkat testi 6-12 yaş aralığındaki çocuklar ve 13-65 yaş aralığındaki yetişkin bireylere uygulanabilir.


D2 Dikkat Testi

9 -60 yaş arasına uygulanır. D2 Dikkat Testi, bireyin dikkat düzeyini, psikomotor hızını, öğrenme düzeyini, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiştir.


Burdon Dikkat Testi

Test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Test, 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanır.


Frankfurter Konsantrasyon Testi

60 ile 72 ay arası çocuklar için uygulanan bir testtir. Çocuğun dikkat seviyesini ölçmek için uygulanır.

indir (2).jpg

OBJEKTİF TESTLER

Objektif testler, bireylerin psikolojik özelliklerini, davranışlarını, yeteneklerini veya kişilik özelliklerini nesnel bir şekilde ölçmeye çalışan yapılandırılmış testlerdir. Bu testler, standartlaştırılmış sorular ve yanıt seçenekleri içerir.

STAI I-II

STAI, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini 20 soru ile ayrı ayrı ölçen bir ölçektir.

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon ölçeği, kişilere yöneltilen 21 maddelik sorular yardımıyla depresyonun karakteristik özelliklerini ortaya çıkaran ve kişide depresyonun hangi şiddette ilerlediğini anlamaya yarayan bir ölçektir.

ZZZZZZZ.jpg

KİŞİLİK TESTLERİ

Kişilik testleri, bireylerin kişilik özelliklerini, davranış kalıplarını, duygusal tepkilerini ve düşünce tarzlarını değerlendirmek amacıyla kullanılan psikolojik araçlardır.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Psikolojik sorunları tespit etmek amacıyla kullanılan bir testtir. Katılımcılara bir dizi ifade sunulur ve bu ifadeleri kendilerine uyan veya uymayan şekilde değerlendirmeleri istenir.

WIPPF

Pozitif Psikoterapide kullanılan ve bireylerin özelliklerini ve bağlanma tarzını değerlendiren bir testtir.

PROJEKTİF TESTLER

Bu testler testin uygulandığı çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir.

Çocuklar İçin Algı Testi  (CAT)

3-10 yaş arası çocuklara uygulanan, algı düzeyini ölçmek ve belirlemek için yapılan bir testtir.  Çocuklarda Tematik Algı CAT Testinde yalnızca 10 adet resim gösterilerek çocuğun algı dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Testi uygulayana çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili bilgi sunar.


Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyi tanıma, geçmiş ve geleceğe karşı tutumlarını belirleme, aile, arkadaş ilişkilerine yönelik durumu anlamak kullanılmaktadır. Test iki formdan oluşmakta;  A (6-18 yaş) ve B (13 yaş ve üzeri) şeklinde yaş aralığına uygun olarak uygulanmaktadır.

 

 Harris “Bir İnsan Çiz Testi”

 3-10 yaş arası çocuklara uygulanabilir. Çizime dayalı,  zeka ve performansı ölçen bir test olup çocuklara uygulanır.

 

Aile Çiz Testi

4 yaş ve üstü çocuklara uygulanabilir. Çocuğun aile ilişkilerini nasıl gördüğü, aile içinde kendini ve diğer bireylerle ilişkilerini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

 

“Ev-ağaç-insan” testi (EAİ)

3 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilir. “Ev, ağaç, insan çiz” testi çok kullanılan projektif testlerden biridir.

Karl Koch Ağacı Testi

Karl (Charles) Koch isimli bir psikolog tarafından geliştirilen, projektif bir testtir. 4-5 yaşlarından itibaren uygulanabilir.

 

Tematik algı Testi (TAT)

Katılımcılara belirli bir dizi resim gösterilir ve bu resimleri inceledikten sonra resimlerle ilgili hikayeler yazmaları istenir. 14-40 yaş arası bireyler için uygundur.

Rorschach Testi

Katılımcılara soyut mürekkep lekeleri gösterilir ve lekeleri neye benzettiklerini, bu lekeleri nasıl yorumladıklarını açıklamaları istenir. Bu test 3 yaş itibarı ile uygulanmaktadır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Katılımcılara cümleler verilir ve bu cümleleri tamamlamaları istenir. Bu cümle tamamlamaları, kişinin benlik algısını, tutumlarını ve içsel çatışmalarını yansıtabilir.

bottom of page